cigarette

  1. Umar Asari

    Beedi cigarette roze ki halat me peena

    Beedi cigarette roze ki halat me peena.. ❀Sawaal:❀ SAWAL ROZE KI HALAT ME BEEDI, CIGARETTE YA HUKKA PEENA KAISA HAI?? ✿Jawaab:✿ Pehli baat to yeh yaad rakhen ki Cigarette, beedi aur huqqa yeh sab haraam hain aur in ke haraam hone mein koi shak nahi hai chaahe roze ki halat mein piyen ya roze...
  2. Umar Asari

    Cigarette (Tambaaku) bechna kaisa hai?

    Cigarette (Tambaaku) ko bechna ❅Sawaal:❅ Tambaaku peene aur bechne ke baare mein kya hukm hai? ◈Jawaab:◈ Tumbaaku peena bhi haraam aur us ki khareed o farokht karna aur tambaaku aur Cigarettes bechne walon ko apni shops rent par dena bhi haraam hai kiunki yeh gunaah aur sarkashi ke kamon mai...
Top