eid ke doosre din roza rakhna

  1. Umar Asari

    Do Shawwal ko Roza rakhna jaaiz hai

    Do Shawwal ko Roza rakhna jaaiz hai! ❀Sawaal:❀ Kya eid ke doosre ya teesre din qaza ka Roza rakhna jaaiz hai? ✿Jawaab:✿ Eid-ul-Fitr sirf ek din hai jo ke ek Shawwal hai. Lekin logon mein jo yeh mashhoor ho chuka hai ke Eid-ul-Fitr teen din hoti hai, sirf logon mein hi yeh mashhoor hai jis se...
Top