ghaus e aazam kon?

  1. Umar Asari

    Shaikh Abdul Qadir Jilani Rahimahullah ki taraf mansoob kuch jhooti karaamaat

    Shaikh Abdul Qadir Jilani Rahimahullah ki taraf mansoob kuch jhooti karaamaat Prepared By: Umar Asari Jab Allah taala ke barguzeeda (muntakhab) ambiya aur Rasool ke hathon koi kharq e aadat (aadat ke khilaaf, fitrat ke khilaaf) kaam zahir ho to usey mo'jiza kaha jaata hai jaise ki Hazrat Musa...
Top