ittehaad

  1. Umar Asari

    Ittehaad Key Liye Haq Sey Ikhtilaaf

    Ittehaad Key Liye Haq Sey Ikhtilaaf Prepared By: Umar Asari Aaj Har Taraf Se Ummat e Muslimah Mein Ittehad Ke Naaray Lag Rahay Hain Aur Is Ke Liye Har Mumkin Wasail Ki Talaash Aur Us Par Amal Ki Koshishen Jari Hain. Or Log Aisey Wasail Bhi Apnaney Lagey Hain Jo Quran o Hadees Key Khilaaf Hain...
Top