mardon ke liye hoor to aurton ke liye kya hoga?

  1. Umar Asari

    Ulama e Deen aur Mufakkireen

    Ulama e Deen aur Mufakkireen Tehreer: Shaikh Kifayatullah Sanabili Hafizahullah Romanised By: Umar Asari Ulama e Deen aur Mufakkireen ka unwan dekh kar mumkin hai kuch log kahen ke ulama bhi to mufakkir ho sakte hain balki ba’eed nahi ke yeh bhi keh diya jaaye ke ulama hi mufakkir hote hain...
Top