salafi

  1. Umar Asari

    Kya Salafi kehlaana bhi hizbiyyat hai?

    Kya Salafi kehlaana bhi hizbiyyat hai? ✵Sawaal:✵ Kya Salafi kehlaane waala bhi hizbi (firqa aur giroh parast) taswwur kiya jaayega? ✯Jawaab:✯ Agar Salafi kehlaana haqeeqat par mabni ho to us mein koi harj nahi, lekin agar yeh mahez dawa ho to us ke liye jaaiz nahi ke woh Salafi kehlaaye jabki...
  2. Umar Asari

    Salaf se muraad kya hai???

    Salaf se muraad kya hai??? ✵Sawaal:✵ Salaf se kya muraad hai? ✯Jawaab:✯ Salaf ka ma’na hai mutaqaddimeen (pehle ke log). Pas har woh shakhs jo apne ghair se mutaqaddim ho woh us ka Salaf hai. Lekin jab is lafz "As-Salaf" ka itlaaq kiya jaata hai to us se muraad fazeelat waale teen zamaane...
Top