shaikh abdul qadir jilani ki karaamaat

  1. Umar Asari

    Shaikh Abdul Qadir Jilani Rahimahullah ki taraf mansoob kuch jhooti karaamaat

    Shaikh Abdul Qadir Jilani Rahimahullah ki taraf mansoob kuch jhooti karaamaat Prepared By: Umar Asari Jab Allah taala ke barguzeeda (muntakhab) ambiya aur Rasool ke hathon koi kharq e aadat (aadat ke khilaaf, fitrat ke khilaaf) kaam zahir ho to usey mo'jiza kaha jaata hai jaise ki Hazrat Musa...
Top