tayammum ka tarika

  1. Shona shaikh

    TAYAMMUM AUR USKE MASAIL

    Bismillahhirrahmanirrahim TAYAMMUM AUR USKE MASAIL Tayammum: "Paani na milne ki surat ya paani ke istemal par nuqsan ke darr hone ki surat me, mitti se paaki hasil karne ko tayammum kahte hain." Farman e ILAHI hai: "Ai imaan waalo! jab tum namaaz ke liye utho to apne mu ko aur apne haatho...
Top