zebra

  1. Maqubool Ahmad Salafi

    Kya Zebra Halaal Hai?

    Kya Zebra Halaal Hai? Tehqeeq: Shaikh Maqbool Ahmad Salafi Hafizahullaah Daai Islamic Dawah Center Taif (Saudi Arabia) Romanised: Khadija Muhammadi Barr e Sagheer Ke Musalmaano Me Zebra Ke Mutalliq Shubah (Doubt) Paya Jata Hai Ke Yah Jangli Ghadha Hai Ya Koi Aur Janwar Hai? Agar Koi Aur Janwar...
Top