• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Assalamu Alaikum Warehmatullahi Wabarakatuhu Islaah e Ummat Forum Mein Aapka Isteqbaal Hai. Agar Aap Pehli Baar Forum Par Aaye Hain To Register Zaroor Karen Taaki Aap Forum Se Ziyadah Se Ziyadah Faida Utha Saken. Baghair Register Huwe Aap Islaah e Ummat Forum Par Posting Nahi Kar Sakenge. Is Liye Register Kar Ke Apna Account Bana Len Jo Ki Bilkul Free Hai. Registration Ka Tareeqa. Register Hone Ke Baad Aap Ko Aik Confirmation Email Aapki Us Email ID Par Bheji Jaayegi Jis Ko Aapne Account Banate Waqt Daala Tha. Kabhi Confirmation Email Aapko Milne Mein Thodi Late Bhi Ho Sakti Hai. Aap Ke Inbox Ya Phir Aap Ke Junk Mail Ya Spam Box Mein Yeh Confirmation Email Milega. Koi diqqat ho to hamein MAIL karen.

Allah Ta’ala Arsh Par Mustawi Hai

Joined
Jan 25, 2017
Messages
51
Likes
139
Points
26
Location
Hydrabad
#1
Allah Rabb Ul Aalameen Ka Arsh Par Mustawi Hone Ka Mas’ala:
مسئلة استواء الرحمٰن على العرش
__________ _


Tehreer: Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah.

Romanised: Syed Ibraheem Salafi.
_________ _


○بسم اللہ الرحمن الرحیم○
Qur’an-E-Majeed Ki Roshni Mein:

Allah Ta’ala ney farmaya:
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش​
"Beshak tumhara Rabb Allah hai jisne aasmaano aur zameen ko chhe (6) dino mein paida kiya, phir arsh par mustawi huwa."
[Surah Al-A’raaf: 54]

[Neez dekhiye: Surah Yunus: 3, Surah Ar-Ra’d: 2, Surah Taha: 5, Surah Al-Furqan: 59, Surah As-Sajdah: 4, Surah Al-Hadeed: 4]

Istewaa ka matlab hai irtifaa’, a’la, ya’ni buland huwa hai, dekhiye: Sahih Bukhari, Kitab ut Tawheed aur Tehqeeqi Maqalaat: 1/13,14]

وكان عرشه على الماء​
"Uska arsh pani par tha."
[Surah Hood: 7]

[Neez dekhiye: Surah At-Taubah: 129, Surah Al-Ambiya: 22, Surah Al-Mominoon: 86,116, Surah An-Naml: 26, Surah Al-Momin: 7,15, Surah Az-Zukhruf: 82, Surah Al-Burooj: 15]

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية​
"Aur us din aap ke Rabb ka arsh apne upar uthayenge aath (8) (farishtey)."
[Surah Al-Haaqqah: 17, Neez dekhiye: Surah Az-Zumar: 75]

ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور​
"Kya tum usse bekhauf ho jo aasmaan mein hai (ya’ni upar) hai ke wo tumhein zameen mein dahnsa dey, phir wo teezi ke sath hilney lag jaye."
[Surah Al-Mulk: 16]

[Neez dekhiye: Surah Al-Mulk: 17, Surah Al-Qisas: 38, Surah Al-Momin: 36,37, Surah Bani Israael: 32, Surah Al-anaam: 18,61, Surah An-Nahl: 56, Surah Al-baqrah: 144]

وما قتلوه يقينا○ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما​
"Aur unhon ney yaqinan usey qatl nahi kiya (ya’ni Esa Alaihissalam ko) balke Allah ney usey apni taraf utha liya aur Allah ghalib hikmat wala hai."
[Surah An-Nisa: 157,158 Neez dekhiye: Surah Aal e Imraan: 44]

Is par ummat ka ijmaa’ hai ke Esa Alaihissalam aasmaan par utha liye gaye they aur aasmaan mein zinda hain. Aasmaan se utrengey aur dajjaal ko qatl kar dengey. Dekhiye: Tehqeeqi Maqalaat: 1/87

يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون​
"Aasmaan se zameen tak tadbeeri umoor karta hai, phir wo (amr) uski taraf chadhta hai ek din mein (ke) jis ki miqdaar hazaar saal hai."
[Surah As-Sajdah: 5]

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه​
"Uski taraf chadhti hain pakizah baatein aur saleh aamal wahi usey (bhi) upar uthaata hai."
[Surah Al-Fatir: 10]

وجاء ربك والملك صفا صفا​
"Aap ka Rabb aayega aur farishtey saf ba saf."
[Surah Al-Fajr: 22]

فاطر السماوات والأرض ۚ وهو السميع البصير​
"Us jaisa koi bhi nahi hai aur wo sunney, dekhney wala hai."
[Surah Ash-Shura: 11]
__________
Aahadees-E-Nabawi (ﷺ) Ki Roshni Mein:

Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya: Allah kahan hai? to laundi ney arz kiya: Aasmaan mein (ya’ni aasmaano se upar) hai. Aap (ﷺ) ney farmaya: Main kaun hun? Laundi ney kaha: Allah ke Rasool. Aap (ﷺ) ney farmaya: "Isey azaad kar do ye mominah hai."
(Sahih Muslim: 537, Kitab ut Tawheed Li Ibne Khuzaimah: 1/279, Is ki sanad sahih hai)

Jaabir Bin Abdullah (Radhi Allahu Anhu) se riwayat hai ke Rasoolullah (ﷺ) ney yaum-e-arafah ke khutbe mein farmaya: Kya maine pahuncha diya? To Sahaba ney jawaab diya: Ji han. Aap (ﷺ) ney aasmaan ki taraf ungli utthayi aur farmaya: "Aye Allah! gawaah reh."
[Sahih Muslim: 1/397, Hadees No: 1218]

Abdullah Bin Amr Bin Al-Aas (Radhi Allahu Anhu) se riwayat ke Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya: Raham karney walon par Rahman raham farmata hai, tum zameen walon par raham karo tum par jo aasmaan mein (upar) hai raham farmayega."
(Tirmidhi: 2/14, Imam Tirmidhi ne is Hadees ko Hasan Sahih hai, Imam Hakim ne bhi sahih kaha hai: 4/159 aur Imam Zehbi ne unki muwafaqat ki hai)

Abu Sa’eed (Radhi Allahu Anhu) se riwayat hai ke Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya: "Aur main uska ameen hun jo aasmaan mein hai. Mere paas subah aur shaam aasmaan ki khabrein aati hain."
[Sahih Bukhari: 2/624, Hadees No: 4351, Sahih Muslim: 1/341, Hadees No: 1064]

Abu Huraira (Radhi Allahu Anhu) se riwayat hai ke Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya: "Mujhe us zaat ki qasam jis ke haath mein meri jaan hai! Jo mard apni biwi ko apne bistar par bulaata hai, phir wo inkaar kar deti hai to wo jo aasmaan mein hai us aurat par naraaz ho jaata hai jab tak mard usey razi na ho jaye."
[Sahih Muslim: 1/464, Hadees No: 1436]

Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya: "Hamara Rabb Rabaraka wa Ta’ala har raat duniya ke aasmaan par nazil hota (utarta) hai."
(Muatta Imam Malik: Page No: 197, Alfaaz isi ke hain, Sahih Bukhari: 2/1116, Hadees No: 1145, Sahih Muslim: 1/258, Hadees No: 757, Ye Hadees Mutawatir Hai)

Nabi (ﷺ) ney farmaya: "(Nek roh se) kaha jaata hai: "Pakiza nafs ko khush aamadeed" isi tarha kaha jaata hai yahan tak ke us roh ko us aasmaan tak pahuncha diya jaata hai jis mein Allah Ta’ala hai."
(Musnad Ahmed: 2/264, Is ki sanad sahih hai)

Aur farmaya: "Jab Allah ney takhleeq puri kar di to apne arsh ke upar (ek kitaab mein) likh kar rakh diya ke meri rahmat mere ghazab par ghalib hai."
[Sahih Bukhari: 2/1104, Hadees No: 7422, Alfaaz isi ke hain, Sahih Muslim: 2/356, Hadees No: 2751]

Neez farmaya: "Qayamat ke din sab behosh ho jaayenge (phir main sab se pehle hosh mein aaunga) to dekhunga ke Musa (Alaihissalam) arsh ke paayon mein se ek paaya pakdey khade hain (ya’ni wo mujh se pehle hosh mein aa jayenge)."
[Sahih Bukhari: 2/1104, Hadees No: 7427, Alfaaz isi ke hain, Sahih Muslim: 2/267, Hadees No: 2373]

Nabi-E-Kareem (ﷺ) ney farmaya: "Phir wo (maut ka farishta) apne Rabb ki taraf wapas gaya aur kaha: Tu ne mujhe apne bandey (Musa Alaihissalam) ki taraf bheja."
[Sahih Bukhari: 1339, 2407, Sahih Muslim: 2372]

__________
Aasaar-E-Sahaba Ki Roshni Mein:

Jab Rasoolullah (ﷺ) fout huwe to Ameer ul Momineen Sayyiduna Abu Bakr Siddiq (Radhi Allahu Anhu) ney khutba diya: "Jo Muhammad (ﷺ) ki ibadat karta tha to wo jaan ley ke bilashuba Muhammad (ﷺ) fout ho chuke hain aur jo Allah ki ibadat karta tha to wo jaan ley ke Allah aasmaan mein zinda hai us par maut nahi aayegi."
[Ar Radd Alal Jehmiyah Lil Daarmi: Page No: 78, Is ki sanad hasan hai, At Tareekh ul Kabeer: 1/201-202]

Umm ul Momineen Sayyidah Zainab Bint e Jahash (Radhi Allahu Anha) Nabi ki duari biwiyon (ﷺ) par fakhr kartey huwe farmaya karti thi: "Mujhe Allah Ta’ala ney saat aasmaano ke upar se Nabi (ﷺ) ki biwi banaya hai."
[Sahih Bukhaari: 7420]

Abdullah Bin Abbas (Radhi Allahu Anhu) ney Umm ul Momineen Aisha (Radhi Allahu Anha) se kaha: "Allah ney aap ki bara’at saat aasmaano ke upar se nazil ki hai."
[Tabqaat Ibn e Sa’ad: 8/70 Is ki sanad hasan hai aur is ki asl Sahih Bukhari: 2/669 mein hai]

Abdullah Bin Mas’ood (Radhi Allahu Anhu) ney farmaya: "Aasmaan e duniya aur dusre aasmaan ke darmiyaan panch so (500) saal ka faasla hai aur har aasmaan ke darmiyaan panch so (500) saal ka faasla hai. Saaton aasmaan aur kursi ke darmiyaan panch so (500) saal ka faasla hai aur kursi aur paani ke darmiyaan panch so (500) saal ka faasla hai. Kursi pani ke upar hai aur Allah kursi ke upar hai aur tumhare aamaal jaanta hai."
(Kitab ut Tawheed Li Ibn e Khuzaimah: 1/244, Is ki sanad hasan hai)

Salmaan Faarsi (Radhi Allahu Anhu) ney farmaya: "Beshak Allah haya farmata hai jab banda uski taraf hath phaylata hai ke unhein khali lauta dey."
[Mustadrak Hakim: 1/497, Imam Hakim ne is hadees ko shaykhain ki shart par sahih qaraar diya hai aur zehbi ney unki muwafaqat ki hai. Ye hadees marfoo’an bhi sahih sabit hai. Dekhiye: Abu Dawood: 1488, Tirmidhi: 3556, Ibn e Majah: 3865]

Umm ul Momineen Sayyidah Aaisha (Radhi Allahu Anha) ney farmaya: "Allah Ta’ala arsh ke upar se jaanta hai ke main Usmaan ke qatil ko pasand nahi karti thi."
[Ar Radd Alal Jehmiyah Lil Daarmi: Page No: 27, Allamah Albani ne is ki sanad ko sahih kaha hai, Muktasar Al-Uloo’: Page No: 104]

Is par Sahaba aur Tabayeen ka ijmaa’ hai ke Allah Ta’ala saat aasmaano se upar arsh par mustawi hai (jis ki kayfiyat hamein maloom nahi) iske khilaaf Sahaba aur Tabayeen se kuch bhi sabit nahi hai.
___________
Jehmiyah Ke Shubhaat Aur Unke Jawabaat:

Baaz log kehtey hain: (Aayat) "Wo unke sath hai wo jahan bhi ho."
[Surah Al-Mujaadilah: 7]

Isi tarha wo aayat ke “Hum shah e ragg se ziyada qareeb hain.
[Surah Qaaf: 16]

In aayaat ka mafhoom ye hai ke saath hone se muraad Allah Ta’ala ka ilm hai isi par Sahaba aur Tabayeen ka ijmaa’ ho chuka hai.
[Tawheed e Khalis, Page No: 276, Ar Radd Alal Jehmiyah Lil Daarmi: Page No: 19, Sharh Hadees un Nuzool: Page No: 74]

Dusra ye ke digar aayaat mein kudh ilm ka (na’lam, ya’lam wagaira) zikr hai. Jo is baat ki qawi daleel hai ke ye saath hone se muraad ilm hai.

Teesre ye ke digar aayaat, sahih aahadees aur ijmaa’ e sahaba in aayaat ke umoom ki takhsees karte hain.

Yaad rahe ke Quran o Hadees mein ye kahien bhi nahi hai ke Allah har jagah (apni zaat ke sath) maujood hai. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا
Aur Allah ke liye "hazir" ka lafz Quran o Hadees aur ijmaa’ se bilkul bhi sabit nahi hai.
_________
Aqli Dalail:

1) Log dua kartey waqt hath upar uthaate hain.

2) Nabi (ﷺ) meraaj ki raat aasmaano par Allah ke paas gaye they.

3) Farishtey aasmaano se zameen par utartey hain aur zameen se aasmaano par jaatey hain aur Allah unse apne bandon ke bare me sawaal karta hai, halanke wo khud sab se ziyada jaanta hai.

4) Khaliq apni makhlooq se juda hai.

Tambeeh: Is mauzo par tafseeli behas ke liye dekhiye “Maqalaat [1/13]” aur “Fatawa ilmiyyah Al-Ma’roof Tauzeeh ul ahkaam [1/29-55]” wagaira.

Isha’atul Hadith: Shumarah No: 116, Page No: 12-17
 
Last edited: