Fajr ki azan mein assalaatu khairum min'an naum kehna hadees se sabit hai


Fajr ki azan mein Assalaatu khairum min'an naum kehna hadees se sabit hai

Tehreer: Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah

Romanised By: Arshad Siddiqui

Sheikh se sawaal kiya gaya pehle kuch arsey se internet par tasheer ki ja rahi hai ke fahr ki azan mein assalaatu khairum min'an naum ka izafa syedna umar bin khattab ke zamane mein kiya gaya, Kya yey baat sahih hai? Kya yeh alfaz hadees mein rasool allah sallallahu alayhi wasallam se sabit hai?

Jawaab: Internet par mazkoorah tashreeh galat, baatil aur ifterah hai kyun ke yeh alfaz sahih ahadees se sabit hai

1) Syedna abu mahzoora raziallahu anho se rivayat hai ke rasool allah sallallahu alayhi wasallam ne unhey azan sikhayi aur us rivayat mein yeh bhi hai ke nabi sallallahu alayhi wasallam ne farmaya subah ki pehli azan mein do dafah assalaatu khairum min'an naum kaho
(Sahih Ibn Khuzaimah Hadees No.385 wa sanaduhu hasan)

Is hadees ke raawi usman bin As saaib sudooq hasanul hadees hai unhein ibn khuzaimah aur ibn hibban dono ne siqah qarar diya hai aur jis raawi ki tawseeq siqah aur gair mutasahil muhaddis ya do mohaddiseen se sabit ho toh usey majhool ya gair maaroof kehna galat hota hai

Usman ke waalid As Saaib Al Hajmi Al makki ibn khuzaimah rahimahullah aur ibn hibban rahimahullah ne siqah qarar diya hai lihaza woh bhi sudooq hasanul hadees hai aur umme malak bin abi mahzoorah unki mutabe'at tama kar rakhi hai,nez baaqi saari sanad sahih hai lehaza yeh hadees hasan lizatihi hai

2) Syedna Anas bin malik raziallahu anho me farmaya

من السنۃ إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي علی الفلاح قال: الصلوٰۃ خیر من النوم، الصلوٰۃ خیر من النوم

Sunnat mein se yeh hai ke jab muazzin azan e fajr mein hayya alal falah hayyah alal falah kahe toh assalaatu khairum min'an naum do dafah kahe
(Sunan Al Kubra Lil Baihaqi:1/423 wa isnaaduhu sahih, Sahih Ibn Khuzaimah Hadees No.386)

Sahabi jab sunnat kahe toh yeh marfu hadees hota hai (dekhiye Ikhtesaar Uloomul Hadees mutarjim urdu pg: 34 qism: 8 kutub usoolul hadees)

In dono sahih ahadees se sabit huwa ke subah ki pehli azan mein assalaatu khairum min'an naum do dafah kehna rasool allah sallallahu alayhi wasallam se sabit hai.

Tambih: Subah ki do azanein hoti hai ek subah sadiq ke baad azan e fajr aur doosri iqamat

Rasool allah sallallahu alayhi wasallam ne بین کل أذانین
Ki hadees mein iqamat ko bhi azan kaha hai (Hadees keliye dekhiye Sahih Bukhari Hadees No.624,Sahih Muslim Hadees No.838[1940])

In dono azanon (Azan e fajr aur iqamat) mein se pehli azan mein sirf assalaatu khairum min'an naum kehna sabit hai aur doosri mein sabit nahi.

Sheikh albani rahimahullah ko badi ajeeb galati lagi aur woh raat (sehri ya tahajjud ki azan) ki azan ko subah ki azan samajh bethey aur yeh dawah kar bethey ke azan e fajr mein assalaatu khairum min'an naum nahi padhna chahiye yeh tahajjud ki azan mein padhna chahiye Halanke raat ki azan ko subah ki azan kehna galat hai.Syedna Abdullah ibn umar raziallah anho se rivayat hai ke rasool allah sallallahu alayhi wasallam ne irshad farmaya
إن بلالاً یؤذن بلیل
Beshak bilal raat ko azan dete hai
(Sahih Bukhari Hadees No.622,623

باب الاذان قبل الفجر
Sahih Muslim Hadees No.1092 [2536])

Is hadees mein tahajjud ya ramzan mein sehri ki azan ke bare mein sarahat hai ke yeh raat ki azan hai lehaza sheikh albani rahimahullah ka isey fajr ki azan qarar dena bohot badi galati hai aur iska buyadi sabab hai ke unhone is hadees ka fahm salaf o saliheen se nahi liya balke yemen ke ek matakhir aalim se liya hai. Hafiz Ibn Khuzaimah,Hafiz Baihaqi aur allama Tahawi wagaira ne jo fiqhul hadees pesh kiya hai ussey aankhein band karke khairul quroon aur zaman e tadween e hadees ke baad ke mutakhireen ka fehem qubool karlena hargiz sahih nahi hai aur ghaliban yahi wajah hai ke sheikh aminullah peshwari Hafizahullah ne likha

وإن قول الشیخ البانی حفظہ اللہ (رحمہ اللہ) ضعیف في ھذہ المسئلۃ

Aur is masle mein sheikh albani Hafizahullah (Rahimahulla) ka qaul zaeef hai
(Fatawa Deenul Khalis: 3/225)

Sayyiduna Umar bin khattab raziallahu anho ke baare jis rivayat mein aaya hai ke unhone Assalaatu Khairum Minan Naum ke baare farmaya ke subah ki azaan mein shaamil karlo.
(Muwatta Imam Malik: 1/72 Hadees No.151, Mishkatul Masabih Bi Tehqeeqi Hadees No.652)

Yeh rivayat muwatta mein balaagaat se be sanad hai aur be sanad rivayat mardood hoti hai.

Musannaf Ibn Abi Shaybah (1/208 Hadees No.21159) mein ek rivayat is mafhoom se marwi hai jiska raavi ismael majhool hai.

Sunan Ad Darqutni mein ke sayyiduna umar raziallahu anho ne apne muazzin se kaha jab tum fajr ki azan mein hayya alal falah kaho toh uske baad do dafa assalaatu khairum min'an naum kaho
(Sunan Darqutni: 1/243 Hadees No.935)

Is rivayat ki do sanadein hai

1) Sufyan As Sawri (mudallis) an muhammad bin ajlan (mudallis) an nafi wali sanad

Yeh do mudalliseen ki wajah se zaeef hai.

2) Abdullah bin umar al umri an nafi ki wajah se hasan hai al umri mazkoor ki nafi ke alawa tamaam raawion se tamaam rivayaat zaeef o mardood hai kyun ke jamhoor muhaddiseen ne unhein zaeef qarar diya

Is hasan rivayat se sirf yeh sabit hota hai ke sayyiduna umar raziallahu anho ne apne muazzin ko deen ka masla sikhane keliye yeh hukm diya tha na ke azan mein koi izafa kardiya tha.

Itni si baat ko logo ne afsana banadiya hai.
 
Top