KITABON SE ILM HASIL KARNE KE KHOBIYAN


KITABON SE ILM HASIL KARNE KE KHOBIYAN
(AUR IS BAABAT ULAMA KI IJAAZAT)

Abu Umaimah Owais

Al-Hamdulillahi Rabbil Aalameen Wassalato Wasallamu Ala Rasoolihil Kareem Wa Ala Aalihi Wa As'habihi Ajmayeen, Amma Ba'ad:


ILM KA LUGHAWI MANA:
العِلم۔ مص۔حقیقت شی کا ادراک۔ یقین و معرفت۔ ج عُلُوم
"ILM-[masdar]- Haqiqat-e-shai ka idraak. yaqeen o marafat. ULOOM[Jama/plural]"(Al-Munjid, page:579, Published: Maktabah Quddosiyah)

ILM KI TAREEF:
MUHAMMED BIN SAALIH USAIMEEN rahimahullah farmate hain:
لغة: نقيض الجهل، وهو: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا.
"Lughat mein 'ILM' jahaalat ki zid hai aur us se muraad kisi cheez ko is ke asal haqiqat par mukammal taur par paalena hai."

اصطلاحًا: فقد قال بعض أهل العلم: هو المعرفة وهو ضد الجهل، وقال آخرون من أهل العلم: إن العلم أوضح من أن يعرف.
"Aur islaah mein baaz ulama ke nazdeek ILM se muraad 'MAREFAT hai jo JEHAALAT ki zid hai. Jabke digar ahl-e-ilm ka kahan hai ke ilm is baat se zyaadah waazeh hai ke is ki tareef ki jaaye, matlab ye hai ke lafz-e-ILM khod itnaa zyaadah waazeh hai ke is ki pahchaan haasil karne ki zaroorat nahi."

والذي يعنينا هو العلم الشرعي، والمراد به: علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى، فالعلم الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحي، علم ما أنزل الله فقط.
"Aur yahaan ILM se hamari muraad woh SHARYI ILM hai jo ALLAH TA'ALA ne roshan dalaayil aur waazeh hidaayat ki soorat mein apne paighambar sallallahu alaihi wasallam par naazil farmaaya hai, lihaza woh ILM jo qaabil-e-sataayish wo tareef hai woh sirf aur sirf ALLAH TA'ALA ki jaanib se naazil kardah WAHI ka ILM hai."
(Kita-ul-Ilm, Baab:Awwal, page:9, Muallif: Muhammed Bin Saalih Bin Muhammed al-Usaimeen[Mutawaffa:1421 Hijri], Muhaqqiq: Salahuddin Mahmod, Published:Maktabah Noor-ul-Huda)
URDU keliye Dekhiye:"ILM KE AADAAB" pahli fasl, page:13, Taleef: Fazilat-ush-Shaikh Muhammed Bin Saalih al-Usaimeen rahimahullah, Mutarajam: Abdul Qawi Luqmaan Kilani hafizahullah, Published: Markaz AL-KITAB, Lahore)


ILM KI ASAL BUNYAADEIN
Fazilat-ush-Shaikh Abu Ammar Omer Faaroq Sayeedi hafizahullah likhte hain:
Lafz-e-Ilm ka itlaaq dar'haqiqat KITABULLAH, SUNNAT-E-RASOOLULLH sallallahu alaihi wasallam aur unke mutalliqaat par hota hai. In ke ilawah jo deegar uloom hain wah dar'asal 'FUN-(art) aur KASB(business/paisa kamane) ke hunar hain.' kahne waale ne kya khob kaha:

العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابةهم اولو العرفان
"Ilm ye hai ke ALLAH ne kaha, ALLAH ke RASOOL ne kaha aur Shahabah ne kaha. Yahi ilm o irfaan waale hain."(Sunan Abi Dawod:3/846, Published: Darussalam)

ILM HAASIL KARNE KE DO TARIQE
Shaikh MUHAMMED BIN SAALIH USAIMEEN rahimahullah teesre baab mein farmate hain:
في طرق تحصيل العلم وأخطاء يجب الحذر منها
"ILM haasil karne ke mukhtalif tareqe aur in mein paayi jaane wali ghalation se bachna waajib hai."

الفصل الأول: طريق تحصيل العلم.
"Pahli Fasl – Ilm haasil karne ke mukhtalif turq."
من المعلوم أن الإنسان إذا أراد مكانًا فلا بد أن يعرف الطريق الموصل إليه، وإذا تعددت الطرق فإنه يبحث عن أقربها وأيسرها؛ لذلك كان من المهم لطالب العلم أن يبني طلبه للعلم على أصول، ولا يتخبط عشواء،
"Ye baat bilkul waazeh hai ke insaan kisi jagah jaana chaahta hai, to uskeliye zaroori hai ke pahle wahan tak pahunchne ka raastah malom kare, aur agar ek se zyaadah raaste hon to in mein se qareebi aur aasaan raaste ko ikhtiyaar kare isee bina par ek talib-e-ilm keliye ye baat intehaayi zaroori hai ke woh apni ilmi justajo aur talab-e-ilm ko khaas usoolon par kaar-band rahte howe jaari rakkhe aur us raah mein andhi ontni ki tarah paon na maarta phire jaisa ke kaha jata hai:
فمن لم يتقن الأصول حرم الوصول، قال الناظم
"Jo shakhs (kisi hadf) ko paane keliye, usoolon ki paasdaari nahi karta woh maqsad ko paane se mahroom rahta hai."
وبعد فالعلم بحور زاخرة ... لن يبلغ الكادح فيه آخره
لكن في أصوله تسهيلا ... لنيله فاحرص تجد سبيلا
اغتنم القواعد الأصولا ... فمن تفته يُحرم الوصول
"Amma ba'ad ILM ki misaal ek labaalab bhare howe maujzan samandar ki si hai, jis ki aakhri tahh tak ek mahnat o mashaqqat karne wala kabhi nahi pahunch saka, likin ay muta'aalim, ILM ke hosool mein is ke usoolon ko apnane ki tag o doo kar, jo us raah ko tere liye aasaan kardienge. Neez is raah mein un usool o qawaayed ko ghanimat jaante howe (laazim) pakadle, kionke jis shakhs se bhi ye chin gaye who apni manzil(maqsad) ko paane se mahroom raha."

فالأصول هي: العلم والمسائل فروع، كأصل الشجرة وأغصانها إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك. لكن ما هي الأصول؟ هل هي القواعد والضوابط؟ أو هي القواعد والضوابط؟ أو كلاهما؟
"(ILM ke) usool o qawaayed ye hain ke usool to woh haqiqi ILM hai aur MASAYIL is ki juzyiyaat o tafseelaat hain. Jaise ek darakht, jis ki asal (jad) aur foroo (shakhain aur tahniyaan) hoti hain, agar ye tahniyaan aur shakhain, mazboo aur umdah asal (yani jad aur tane) par khadi naho hont to woh toot jaayengi, likin yahan sawaal yeh hai ke woh USOOL kya hain aur kon se hain? kya AHL-E-USOOL ki zabaan mein adellah sahihah(Sahih Dalaayil) hain? yaa woh qawaayed o zawaabet hain? yaa phir ye dono muraad hain?"

الجواب: الأصول هي أدلة الكتاب والسنة، والقواعد والضوابط المأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم، مثلا :
"JAWAAB:
Yahan USOOL se muraad KITAB O SUNNAT ke dalaayil hain aur qawaayed o zawaabet se muraad jo pori tahqiq o justajo se KITAB O SUNNAT se akhz kiye jaayen. Aur ye taalib ilm keliye ahem tareen kamon mein se ek hai. misaa ke taur par ye USOOL:

المشقة تجلب التيسير
Mashaqqat aasani ko khichti hai."
هذا من الأصول مأخوذ من الكتاب والسنة. من الكتاب من قوله تعالى:
"KITAB O SUNNAT se maakhooz hai, KITABULLAH mein is ki daleel ALLAH TA'ALA ka ye farmaan hai:"
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
"Aur us(ALLAH TA'ALA) ne deen mein tum par koi tangi nahi rakhi."(Surah al-Hajj:78)

ومن السنة: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين:
"Aur sunnat-e-mutahherah se Umran Bin Haseen raziallahu-anhu ki hadis mein RASOOLULLAH sallallahu alaihi wasallam ka farmaan hai:"

"صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع على جنب"
"Khade hokar namaaz padhe, agar is ki taaqat nah ho to baith kar padhe, agar is ki bhi estetaa'at na o to apne pahlo par (let kar) padhe."(Sahih Bukhari:1117. /wa Abi Dawod:952. /wa al-Tirmizi:371. /wa Ibn Majah:1223. /wa Musnad Ahmed:4/496)

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"
"Aur RASOOLULLAH sallallahu alaihi wasallam ne farmaya: jab mein tumhe (deen se mutaleq) kisi kaam ka hokm don to tum apni istetaa'at ke mutabiq usey anjaam dena."(Muttafiqon Alaih: Bukhari:7288. /wa Muslim:1337)

هذا أصل لو جاءتك ألف مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل، ولكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر.
"Ye usool mein se ek asal hai, agar aap ke paas mukhtalif sooraton mein ek hazaar(1000) deeni masaayil bhi aajayen, to aap us ASAL ko bunyaad banakar un tamaam msaayil par hokm lagasakte hain, likin us ke bar'aks agar aap us ASAL se tahi-daaman hain aur aap ke paas do(2) deeni mas'ale bhi aagaye to aap mushkil mein padh jaayenge…. aur ye baat bhi waazeh rah eke ILM ke hosool ke do(2) tariqe hain:"

BRAAH RAAS KITABON SE ILM HAASIL KARNA
أحدهما: أن يتلقى ذلك من الكتب الموثوق بها، والتي ألفها علماء معروفون بعلمهم، وأمانتهم، وسلامة عقيدتهم من البدع والخرافات وأخذ العلم من بطون الكتب لا بد أن الإنسان يصل فيه إلى غاية ما. لكن هناك عقبتان:
(ILM HAASIL KARNE KA)PAHLA TARIQAH:
"Ke ILM un mustanad aur qaabil-e-etemaad kitabon se akhz kya jaaye jinhe mashaaheer ulamaye kiraam ne apne pukhta ilm, ilmi amaanat aur sahih aqidah ke ba-wasf, bid'aat o khurafaat se bachte howe taaleef kya hai…. aur un kitabon se ilmi istefaadah karte howe ye baat bhi zoroori hai ke insaan is silsile mein (maqsad ke hosool ki khaatir) har woh koshish kare, jo us ke bass mein ho, magar saath hi us raah mein do (dushwaar guzaar) ghaatiyaan bhi hain(jin ko oboor karna az bas zaroori hai)"


العقبة الأولى: الطول، فإن الإنسان يحتاج إلى وقت طويل، ومعاناة شديدة، وجهد جهيد حتى يصل إلى ما يرومه من العلم، وهذه عقبة قد لا يقوى عليها كثير من الناس، لا سيما وهو يرى من حوله قد أضاعوا أوقاتهم بلا فائدة، فيأخذه الكسل ويكل ويمل ثم لا يدرك ما يريد.
PAHLI GHAATI:
"Insaan ko is maidan mein qadam rakhne ke ba'ad ek lamba arsa darkaar hai aur saath hi sakht aur kathen haalaat ka saamna bhi, aur an-thak mahnat o koshish bhi, taake woh ILM ke jis martabe ka mutalashi hai usey mumkinah had tak paasakey, aur ye woh ghaati hai, jis ki bahut se log taaqat nahi rakhte, khaas taur par jab who apney aas paas ke logon koi see raah mein bekaar waqt zaaye karte dekhte hain to inhe bhi ghaflat aur sosti aaleti hai. ye thakaawat, bozdili aur uktaahat ka shikaar hojate hain aur bil'aakhir apni manzil aur muraad paane se rahjaate hain."


العقبة الثانية: أن الذي يأخذ العلم من بطون الكتب علمه ضعيف غالبًا، لا ينبني عليه قواعد أو أصول، ولذلك نجد الخطأ الكثير من الذي يأخذ العلم من بطون الكتب؛ لأنه ليس له قواعد وأصول يقعد عليها ويبني عليها الجزئيات التي في الكتاب والسنة نجد بعض الناس يمر بحديث ليس مذكورًا في كتب الحديث المعتمدة من الصحاح والمسانيد وهذا الطريق يخالف ما في هذه الأصول المعتمدة عند أهل العلم، بل عند الأمة، ثم يأخذ بهذا الحديث ويبني عقيدته عليه، وهذا لا شك أنه خطأ؛ لأن الكتاب والسنة لهما أصول تدور عليها الجزئيات، فلا بد أن ترد هذه الجزئيات إلى أصول، بحيث إذا وجدنا في هذه الجزئيات شيئًا مخالفًا لهذه الأصول لا يمكن الجمع فيها، فإننا ندع هذه الجزئيات.
DOSRI GHAATI(sat'hi ilm):
"Mustanad "UMMAHAT-UL-KOTB" se ILM akhz karne waalaa shakhs ghaaliban aisaa sat'hi qisam ka ilm rakhta hota hai, jo fiqhi qawaayed aur usool ki bunyad nah ban sakta(aur na woh khud un qawaayed o usool ko bunyaad bnaakar ILM hasil karsakt hai) aur shaayed yahi wajah hai ke hum aise shakhs mein bhut saari ilmi ghalatiyaan paate hain jo az khud aur baraah-raast kitabon ke bain-us-sutor se ilmi nukaat uchakta nazar aataa hai, kionke woh un qawaayed o usool se mahroom hai jin par aise waqt mein etemaad kiya jata hai aur jin par un juzyiyaat ki bina rakhi jaati hai jo kitaab o sunnat se baraah-raast maakhoz hoti hai. aur hum logon mein aise shakhs ko bhi paate hain jo aisi hadis ko zerey bahas laata hai, jis ka Sahaah aur masaaneed ki mustanad kotb mein kahein zikar nahi hota aur ye andaaz nah sirf ahle ilm balke pori ummat ke haan muted-awaal aur qaabile etemaad usoolon ke eksar khilaf hai. phir ye shakhs us hadis ko hirze jaan banate howe apne aqide ki asaas banata hai, aur ye tariqah bila-shak waazeh ghalati hai, is liye ke kitab o sunnat ke apne usool hain, jin par (masaayil ke foroaat o juzyi'yaat) ka inhesaar hai. Lihaza masaayil ke hal keliye un juzyi'yaat ko USOOL ki taraf lotana intehaayi zurori hai. Phir jab bhi hum un juzyi'yaat mein un USOOL ke mukhaalif koi aisee cheez paayenge, ke jin ki wajah se in mien hum-aahangi, naamumkin nazar aati ho to siee soorat mein hum un juzyi'yaat se sarf-e-nazar karenge. "


BRAAH RAAST USTAAD KE ZARIYE ILM HAASIL KARNA
(ILM HAASIL KARNE KA)DOSRA TARIQAH:
الثاني: من طرق تحصيل العلم أن تتلقى ذلك من معلم موثوق في علمه ودينه، وهذا الطريق أسرع وأتقن للعلم؛ لأن الطريق الأول قد يضل فيه الطالب وهو لا يدري إما لسوء فهمه، أو قصور علمه، أو لغير ذلك من الأسباب، أما الطريق الثاني فيكون فيه المناقشة والأخذ والرد مع المعلم فينفتح بذلك للطالب أبواب كثيرة في الفهم
"ILM haasil karne ka dosra bada tariqah (ya zarya) yeh hai ke is silsile mein aise muallim(ustaad/usttaaz) ke saamne zaanwe-talmeez bichaaya jaaye, jo apne siqqah ilm o amal mein marof aur qaabile etemaad ho. Aur ye ILM ko thoos bunyaadon par aur sar'at se haasil karne ka bahtareen zariya hai. aur ye us liye bhi pahle TARIQE ko ikhtiyaar karne par basaa auqaat ek taalib-e-ilm phisal jaata hai aur us ki wajah us ka kam fahem hona yaa kam ilm hona yaa asbaab mein se koi aur sabab bhi hosakta hai. Aur jahan tak dosra tariqah hai to is mein baraah raast muallim(ustaad) ke saath ilmi guftago aur mukhtalif aaraa ke tabadile ka khob mauqa milta hai jis se ek talib-e-ilm keliye fahem, tahqiq o tadqeeq, sahih aqawaal ke difa aur zayeef aqawaal ko radd karne ki kaifiyaat ke bahut se darwaaze waa hojate hain, aur agar koi talib-e-ilm ek saath donon tariqon ko istemaal mein laasakt hai hoto ye ilmi maqaasid ke hosool keliye ziyaadah kaamil aur muaasir hai, lihaaza talib-e-ilm ko chahiye ke woh pahle ahum kaam se pane mission ki ibtidaa kare, matlab ye hai ke zyaadah taweel aur ameeq uloom se pahle mukhtasar aur asaan fahem kitabon ko padhna aur sikhna shuro kare, phir isee tarah darje ba-darjah ilmi rosookh mein badhta chalajaaye, aur ilmi maidaan mein woh dosre zeene par us waqt tak kabhi qadam nah rakhe, jab tak who pahle zeene ko sahih tariqe se oboor karne ki salaahiyat hasil na karle, taake us ki ilmi estedaad sahih rukh aur munaasib raftaar se parwaaz karsake."
(Kita-ul-Ilm, Baab:Awwal, page:51-51, Muallif: Muhammed Bin Saalih Bin Muhammed al-Usaimeen[Mutawaffa:1421 Hijri], Muhaqqiq: Salahuddin Mahmod, Published:Maktabah Noor-ul-Huda)
URDU keliye Dekhiye"ILM KE AADAAB" pahli fasl, page:107-112, Taleef: Fazilat-ush-Shaikh Muhammed Bin Saalih al-Usaimeen rahimahullah, Mutarajam: Abdul Qawi Luqmaan Kilani, Published: Markaz AL-KITAB, Lahore)

MUHAMMED BIN SAALIH USAIMEEN rahimahullah ke bataaye howe usool ki bunyaad par agar koi shakhs braah raast kitabon se ilm haasil kar raha hai to woh bahut muhtaat rahe balke aap rahimahullah ke farmaan ke mutabiq ye baat bilkul dorust hai ke hamein ek ustaad ki raahnumaayi haasil karni chahiye aur agar kisi ke haalaat is ke mutabiq nahi hain aur woh kasb-e-muash mein jakda howa ho aur is ke baawajod ilm haasil karne ke liye mazkorah pahle tareqe par kaarband ho to ye us ke haq mein bahtar hi hoga bajaaye iske keh woh faazil auqaat mein SOCILA MEDIA par TIME PAAS kare laho lu'aabi mein doba rahe ye baat is se bahtar hai ke woh deen ka ilm haasil kare aur dosron ko iske mawaaqe faraahim kare, is silsile mein MUHADDIS MUHAMMED NASIR-UD-DEEN ALBANI rahimahullah ne ek graanqadr misaal qaayim karke dunya ko ye batlaadiya hai ke ilm ka mazkora pahla tariqa bhi kaar aamad hai, lihaza hum yahan mukhtasar taur par SHAIKH ALBANI rahimahuallah ki ilmi justajo aur ilm haasil karne ka tariqaye-kaar bayaan karte han.


MUHADDIS ALBANI rahimahullah
"Shaikh Albani rahimahullah ne jin shyookh se sighar sani(bachpan) mein talim paayi, in mein aap ke waalid ke doost 'SHAIKH MUHAMMED SAYEED BURHANI' bhi shamil hain. In se aap ne Fiqah Hanafi mein "MARAAQI AL-FALAAH" aur NAHO mein "-شذورالذهب-SHAZOR AL-ZAHAB" padhi aur ilm-e-balaghat par baaz asri kitabien padhin.

Dimashaq mein aap Academy ke baaz asaatezah ke ilawah Mulk-e-Shaam(Syria) ke naam'uar aalim Allama "Muhammed Bahjah al-Baitaar" ke dars mein bhi haazir hote the.

Is silsile mein Shaikh Albani rahimahulla ne khud likha hai:
Mujh par ALLAH TA'ALA ke itne ehsaanaat hai ke mein inhe shomaar nahi karsakta. In mein e ahem tareen ehsaanaat do hain. Awwalan: Mere waalid graami ki Mulk-e-Shaam ki taraf hijrat aur Saniyan: ye ehsaan ke unhone muhe ghadi saazi sikhaadi. Ye woh Fun hai jis mein woh khud bhi kaamil mahaarat rakhte the.

Hijrat ki barkat se mere liye arabi zabaan sikhna aasaan hogaya kion ke agar hum Albania hi mein rahte to Arabi ka ek horf sikhna bhi mumkin na tha. Waqia ye hai ke Arabi par maharat haasil kiye baghair kitab o sunnat ka fahem o idraak mumkin hi nahi. Ghadi saazi ke peshe se mujhe bada faayedah howa, chunanche meine mutalia keliye kuch wqat nkaal liya. Yon mujhe MAKTABAH ZAHIRIYYAH aur deegar ilmi idaaron mein rozana chand ghante aane jaane ka mauqa miljaata tha…..

(Mazeed aagay likhte hain Shaikh Albani rahimaullah awaayel umri hi mein

mutaliye ke dhani the. Padhne likhne ka be had shoq tha. Faarigh awqaat ko ghanimat samajhte aur bharpor andaaz mein mutalia karte the. Aap rahimahulah farmaya karte the:

فِي ٲَوَّلِ عُمُرِي قَرَٲتُ مَایُقرَٲُوَمَالَایُقرٲُ
"meine apne bachpan mein har tarah ki kitabein padhi hain jo padhne ke laayeq thin woh bh aur jo padhne ke laayeq nahi thin woh bhi."

Shaikh Albani ne sirf bees(20) saal ki umar mein, Misri Majallah AL-MANAAR ki abhaas(bahson) se mutair hokar, jis ke Editor Syed Muhammed Riza rahimahullah the, ilm-e-Hadis ke hosool ka aaghaaz kya.

Mazeed farmate hain:
Shuro shuro mein jin kitabon ke mutaliye ka shoqeen raha woh arabi qisse kahanion ki kitabein thin, masalan: Zahir o Antarah aur Malik Saif waghairah ki kitabein, ba'ad-azaan Cartesian Lopian ke tarjuma kardah Sent Paul(Poloos) ke safar name padhe, phir taarikhi kutb ke mutaliye ka ruhjaan paida howa.

Ek din mujhe kitabon k eek taajir ke haan kitabon ked her mein se majallah AL-MANAAR ka ek parchah mila, meine usey khareed liya. Is main Syed Rasheed Riza rahimahullah ke qalam se ek mazmoon dekha. is mein unho ne Imam Ghazali ki kitaab "IHYAA-UL-ULOOM" ke mahasin o ma-aakhz (oyoob) ka tazkirah farmaaya tha. Yeh pahla mauqa tha ke mujhe is itni azeem o shaan ilmi bahes o tanqeed ke mutaliye ka ittefaaq howa, lihaaza is se mere dil mein pori bahas padhne ka jazbah maujzan howa, chunanche mein ne khud asal kitaab "IHYAA-UL-ULOOM" mein mutalleqah bahes ka mutalia kya aur ye woh nuskha tha jo Allama Iraqi rahimahullah ki takhreej ke saath chapa tha. Mein kitab kiraaye par lene ki koshish karne laga kionke is ki qimat ke paise mere paas nah the. Is tariqe se meine kitab padhni shuro kardi. Haqiqat ye hai ke Allama Iraqi rahimahullah ki gahri ilmi takhreej ne mera dil mooh liya aur meine usey naqal karne yaa uski talkhees karne ka pukhta iraadah karliya. Maine musalsil mahnat ki aur un tahqiqi malomat ke zabt o naqa keliye mere zahen mein ek munaasib usloob wazeh hogaya. Mera khiyaal hai ke meine is kitaab ke mutaliye aur uski pecheedgiyaan hal karne mein jis jaanfeshaani aur mahnat se kaam liya, wahi mujhe is raahe shoq par daalne ka mujjib ban gayi. Is ki takhreej karte waqt mukhtalif ibaaraten samajhne ki khaatir mein Lughaat, Blaaghat aur Ghareeb-ul-Hadis ke mauzoo par maujodha beshtar kitabon se rujo karta rahtaa tha.

Is ke ba'ad Shaikh Albani rahimahullah ne "AL-MUGHNI 'AN HAML AL-ASFAR" ko apne qalam se naqal karna shuro kya aur usey murattib kya. ilme hadis ke bare mein yahi aap rahimhuallah ka sab se pahla kaarnama tha jo taa haal makhtote ki soorat mein mahfooz hai. Is ki teen jildein hain, jin ki safhaat do-hazaar se mutjawoz hai.

Phir Shiakh Albani rahimahullah baaz maroof ulamaye hadis ki khidmat mein haazir hokar muzakeraye hadis mein shirkat karne lagey, chunanche aap rahimahullah ko shar "HALB" (Aleppo City) ke muarrikh aur muhaddis Muhammed Raghib Tabbakh rahimahullah ne apni riwaayaat ki ijaazat marhamat farmaayi. Ye tamaam riwaayaat aap rahimahullah ki kitab "Anwar-ul-Jalilah fi Mukhtasar al-Asbaat-ul-Halbiyyah" mein mazkor hai.

Shaikh Albani rahimahullah, Tabbakh rahimahullah ki ata kardah ijaazat par mutmayin hokar nahi baith rahe balke wo farmaaya karte the:

ھِيَ لَاتَعنِي لِي شَیئًاوَّٳِنَّمَانَرُدُّبِھَاحِقدَالحَاقِدِینَ
"Yeh(riwaayaat ki ijaazat) mere nazdeek ahem nahi thi. Hum usey sirf apne un naaqedeen ka radd karne keliye istemaal karte the (jo kahte the Shaikh Albani rahimahullah ka tamaam tar ilm kitabon se maakhoz hai aur woh sanad aur ijaazat se mahroom hai.)

Shaikh Albani rahimahullah farmate hain:
Mian apne tamaam farigh auqaat talab-e-ilm, taaleef o tasneef aur kotb hadis ke mutaliye mein basar karta tha maktabah zahiriyyah mein kutb-e-hadis ke jo makhtote the, inhe khosoosi tawajjus se padhta tha aur maktabah zaheriyyah ke deegar mulaazmeen ki tarah main bhi wahin qyaam karta tha. Musam-e-garma o sarmaa ke nizaam-ul-auqaat badalne ke saath saath yomiyah lagaataar che(6) se aath(8) ghante wahin raha karta tha.

Tahseel-e-Ilm mein maktabah Zahiriyyah ke ilawah mazeed jo cheez aap ki muawin saabit howi who baaz khaas tijaarti maktabe the. Jahan se aap rahimahulah kuch kitabein udhaar liya karte the. In maktabon mein "SALEEM QASIBATI" aur "AHMED UBAID" rahimahullah ka "AL-MAKTABAH AL-ARABIYYAH" zyaadah mash'hor hai."

(kitab:[Seerat] MUHAMMED NASIR-UD-DEEN ALBANI rahimahullah-[1333-1420 Hijri. 1913-1999] Taaleef: Abul Hasan Hafiz Abdul Khaliq hafizahullah. Nazr-e-Saani o izaafaat:Mohsin Faaraani hafizahullah, page:31-40, Published: Darussalam)

Ye baat tasleem shudah hai ke kitabon se ilm haasil karna ek dushwaar guzar raasta hai balke is mein phisalne ke khatraat bhi zyaadah hote hain likin jinhon'ne is raah ko sidq dil se ikhtiyaar kya aur waqtan fa-waqtan ulama se islah bhi karwaate rahe aur deen ke ilm ko froogh dene ka zarya bhi bane aur bahut saare afraad ne is kitab o sunnat ke ilm se faidah bhi hasil kya apni deen aur dunya ko sudhaara aur kaamyaabi haasil ki, is mein unka apna koi zaati kamaal na tha balke ye ALLAH TA'ALA ki taraf se tofeeq thi aur unki nek niyati bhi shaamil thi, lihaza is ka ye natija bar'aamad howa ke dunya ke beshtar mumaalik mein DEEN ko froogh dene aur dawat o tableehg ka kaam sar'anjaam dene waalon mein in (kitabi talib-e-ilmo) ki achi khasi tadaad paayi jati hai, balke ye kahna mubalighah aaraayi na hogi ke baaz auqaat in ki taadaad ulama se tajawoz kar gayi, ye ek khuli haqiqat hai, koi DAWA nahi, aur nahi ulama par tanz hai, ye hamara ek tajziyaati mazmoon hai agar is mien hum ghalati par hain to ALLAH TA'ALA se ummeed hai ke woh hum ko sidhee raah par chalaaye aur agar ye raasta KITAB O SUNNAT ki taraf lejaane wala hai to ALLAH TA'ALA se dua hai ke dosron ko bhi is raah par chalne ki tofeeq inaayat farmaaye AAMEEN


WA-BILLAHI-TTOFEEQ
 
Last edited:
KYA ILME-EDEEN SIRF KITABON SE HAASIL KARNAA JAAYEZ HAI?
SAWAAL:
Kya ulama ke bajaye sirf kutub se almِ-e-deen haasil karna jaaiz hai khasosan jabke ulama ki qillat ke baais un ke hathon ilm haasil karna dushwaar ho. Aur aap ki kisi qaail ke is qoul ke baray mein kya raye hai :

من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه‘
"Jis ki daleel is ki kitaab ho to is ki ghalatiyan is ke sawab se ziyada hoti hain."

SHAIKH MUHAMMED BIN SAALIH USAIMEEN rahimahullah farmate hain:
JAWAAB:
Bilashuba ilm to ulama karaam ke paas se aur kotub se hi haasil kya jata hai. kyunkay zahir hai kisi aalam ki kitaab khud isi aalam ke hi qaim maqam hai. goya ke woh apni kitaab ke zareya se aap se baat kar raha hota hai. agar ulama se barah e raast ilm haasil karne mein uzr darpesh hon to kotub se ilm haasil karlena chahiye.

Lekin ulama kiraam se ilm haasil karna kotub ke zarye ilm haasil karne ki ba'nisbat Aqrab hota hai. kionke jo kotub ke zarye ilm haasil kar raha hota hai usay ziyada mushaqqat bardasht karni padti hai. Aur bohat azeem jehad o mahnat darkaar hoti hai. Aur is mehnat ke bawajood bhi is par baaz umoor makhfi reh satke hain jaisay woh sharai qawaid o zawaabet jo ke ahal-e-ilm waza karte hain. Lazim hai ke baqadar imkaan kutub ke sath sath is ka marja ahal-e-ilm mein se bhi ho.

Albata jo kehta hai ke:

من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه‘
"Jis ki daleel is ki kitaab ho to is ki ghalatiyan is ke sawab se ziyada hoti hain."

To yeh nah mutlaq tor par sahih hai aur nah hi mutlaq tor par faasid.

Agar insaan har milne wali kitaab se ilm haasil karta hai to bilashuba is ki ghalatiyan bohat hongi. Lekin agar koi kotub se taleem haasil karne ke silsilay mein Saqahat , Amanat o ilm mein maroof ulama ki kotub par aetmaad karta hai, to aisay ki ghalatiyan ziyada nahi hoti, balke woh aksar baton mein sahih hota hai.

(As-Sahwat-ul-Islamiyyah - Zawaabit wa Taujeehaat lil-Usaimeen: Sawaal No.86, page :150-151)
35


36

37
 
Last edited:

Umar Asari

Administrator
Staff member
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatoh
aap mazmoon ghour se padhen aap ko hawale mil jaayeng...... IN SHA ALLAH
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
Aap ne kahan se mazmoon akhz kiya hai woh pooch raha hun. Plz wazeh alfaaz mein batayen
 
السلام علیکم ورحمة الله برکاته
Waazeh alfaaz mein mera naam likha howa hai aap oper dekhsakte hain...........
albatta jahan jahan se maine akhz kya hai uske hawale bhi likh diye hain........
 
لكتاب: جامع بيان العلم وفضله
المؤلف: (امام ابن عبداالبر) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) رحمة الله
تحقيق: أبي الأشبال الزهيري
الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م عدد الأجزاء: 2
Kitaab : JAMI BAYAN AL-ILM WA FAZLIHI
Muallif : (Imam Ibn Abdul-Barr) Abu Umar Yusuf ibn Abdallah ibn Mohammed ibn Abd al-Barr Ibn Asim al-Namari al-Andalusi al-Qurtubi(Mutawaffa:463 Hijri) rahimahullah
Muhaqqiq: Abi al—Ashbal al-Zuhairi
Published : Dar Ibn al-Jauzi, KSA

(Page:298)
بَابُ ذِكْرِ الرُّخْصَةِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ
BAAB: KITAB MEIN SE ILM HASIL KARNE KI RUKHSAT KA BAYAAH
Is baab ke tahet Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ne jumlah 61 Riwaayaat ka zikar kya hai, Riwaayat No.386 taa 447 jin mein se 45 riwaayaat, "Abu Ashbaal" ki Tahqeeq ke mutabiq Sahih aur hasan hain 13 riwaayaat ZAYEEF hain aur 2 MAUZO riwaayaat hain aur 1 MUNKAR riwaayat hai, Dekhiye (Jami Bayan Al-Ilm Wa Fazlihi, page No.298-335)

43


44
 

Umar Asari

Administrator
Staff member
السلام علیکم ورحمة الله برکاته
Waazeh alfaaz mein mera naam likha howa hai aap oper dekhsakte hain...........
albatta jahan jahan se maine akhz kya hai uske hawale bhi likh diye hain........
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
Aise bataane mein harj nahi mehsoos karna chaahiye. Aap ne kaha tha ki aap alim nahi. Is liye poocha. Aur jab koi kuch pooche to jawaab dena chaahiye. Ilm hamein narmi sikhaata hai. Khair!!
Jab kahien se akhz kiya hota hai to jama wa tarteeb likhna chaahiye.
Aap se do guzarish hain:
1) Plz jab bahut zaroori ho to hi scan images lagayen. Aur ek cheez ek hi jagah share karen. Agar zaroori ho to link se kaam chalayen.
2) Koshish karen ki ek din mein ziyadah se ziyadah do posts hi share karen. Taaki aap ki posts ko dekha jaaye ki kahien post mein ghalat cheez to nahi hai. Warna gunaah mujhe milega.
 
السلام علیکم ورحمةالله وبرکاته​
SHAIKH MUHTARAM se adaban arz hai ke
Be shak ilm narmi sikhata hai main apni ISLAAH karonga,
SHAIKH MUHTARAM main hattal-imkaan ye koshish karta hon ke ULAMA ke tahreeron ko promote karon pesh karon chonke mein ALIM nahi hon lihaza mujhe ye haq haasil nahi hai ke mein apna likha howa mazmoon ya apni raaye upload kardon main is baat ka poora khiyaal rakhon ga IN-SHA-ALLAH
aap meri islaah keliye aur deen par isteqaamat keliye dua farmaayen bilkhosoos is mas'ale mein ke mein KITABON ke saath saath ULAMA HAQ se bhi ilm haasil karsakon
1)IN SHA ALLAH aap ki kahi howi baat par amal karonga
2)SHAIKH MUHTARAM dar'asal meiin apni SHOP par hota hon aur faazil auqaat mein ULAMA ki tahreeron ko TYPE karta hon main apni dosri SHOP ki koshish bhi kar raha hon shaayed us waqt mere paas itna time na rahega ke poore ek din mein ek bhi post karsakon to lihaza aaj mere paas waqt hai so mein asaani se ye kaam kar raha hon...
Isee ke pesh-e-nazar
Agar aap munaasib samajhte hain to mujhe is baat ki ijaazat dein ke fil-haal main jitne chahe topic upload kardon.... shaayed ke kal mere paas itna waqt na rahe .....

aap bahaisiyate-e-aalim mujhe jahan par bhi ghalati par paayen fauran tanbiyaah farmadein

main jo kuch upload karta hon us mein mera maqsad sirf itna hai ke kal ko main is dunya mein na raho to ye post mere liye SAWAAB-E-JARIYA ban jaayen aur jo koi is ko padhe uska sawaab mujhe bhi miljaayaa kare .......

ALLAH TA'ALA se dua go hon ke ALLAH hum ko ULAMA ki sohbat ikhtiyaar karne ki sa'adat naseeb farmaaye AAMEEN


جزاک الله خیرا
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته​

Quote Reply
 
Last edited:

Umar Asari

Administrator
Staff member
السلام علیکم ورحمةالله وبرکاته​
SHAIKH MUHTARAM se adaban arz hai ke
Be shak ilm narmi sikhata hai main apni ISLAAH karonga,
SHAIKH MUHTARAM main hattal-imkaan ye koshish karta hon ke ULAMA ke tahreeron ko promote karon pesh karon chonke mein ALIM nahi hon lihaza mujhe ye haq haasil nahi hai ke mein apna likha howa mazmoon ya apni raaye upload kardon main is baat ka poora khiyaal rakhon ga IN-SHA-ALLAH
aap meri islaah keliye aur deen par isteqaamat keliye dua farmaayen bilkhosoos is mas'ale mein ke mein KITABON ke saath saath ULAMA HAQ se bhi ilm haasil karsakon
1)IN SHA ALLAH aap ki kahi howi baat par amal karonga
2)SHAIKH MUHTARAM dar'asal meiin apni SHOP par hota hon aur faazil auqaat mein ULAMA ki tahreeron ko TYPE karta hon main apni dosri SHOP ki koshish bhi kar raha hon shaayed us waqt mere paas itna time na rahega ke poore ek din mein ek bhi post karsakon to lihaza aaj mere paas waqt hai so mein asaani se ye kaam kar raha hon...
Isee ke pesh-e-nazar
Agar aap munaasib samajhte hain to mujhe is baat ki ijaazat dein ke fil-haal main jitne chahe topic upload kardon.... shaayed ke kal mere paas itna waqt na rahe .....

aap bahaisiyate-e-aalim mujhe jahan par bhi ghalati par paayen fauran tanbiyaah farmadein

main jo kuch upload karta hon us mein mera maqsad sirf itna hai ke kal ko main is dunya mein na raho to ye post mere liye SAWAAB-E-JARIYA ban jaayen aur jo koi is ko padhe uska sawaab mujhe bhi miljaayaa kare .......

ALLAH TA'ALA se dua go hon ke ALLAH hum ko ULAMA ki sohbat ikhtiyaar karne ki sa'adat naseeb farmaaye AAMEEN


جزاک الله خیرا
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته​

Quote Reply
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
Behtar hai!
 

Similar threads


Top