Quran Allah ka Kalam hai makhlooq Nahi


Staff Member

Member
Staff member
Quran Allah ka Kalam hai makhlooq Nahi

Imam Ibn khuzaima Rahimahullah ka Aqeedah unke bare mein jo Quran ko Allah ka kalam nahi mante.

Main ne Hakim Abu Abdullah se Suna woh kehte hain main ne imam Abu walid Hasaan bin Muhammad se Suna woh kehte hain ke main ne imam Abu Bakr Muhammad Bin Ishaq bin khuzaima se Suna woh khay rahe the ke "Quran Allah ka kalam hai makhlooq nahi pas jis shakhs ne ise makhlooq kaha woh KAFIR hai, uski gawahee qabul nahi ki Jayegi aur na hi uski bimar-pursi ki Jayegi, uski namaz e janazah bhi nhi padhi Jayegi, aur na hi usko Musalman qabarastan mein Dafan kiya Jayega. Pas agar woh Tawbah Kar le toh uski Tawbah qabul ki Jayegi warna uski gardan tan se Juda Kar di Jayegi."

Source : Aqeedatu Salaf wa Ashaabul-Hadith by Shaykh Abu Usman Ismaa’eel bin Abdur Rahman As-Sabuni
 

Similar threads


Top